Extended Family Tree of Serge Paquin

Name List

No Surname, A, B, C, [D], E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[DALEMANS-DE JONG], DE JONG-DOUMA, DOUMA-DYKMAN


Names

Born

Died

DALEMANS
  Johanna
DALSTRA
  Hillebrand Hendriks
  Janke born 20 Mar 1865 died 5 Aug 1941
DAMSMA
  Wybren Pieters
DAMSTRA
  Froukje
  Rinze Wybes
  Willem
  Wybe Rinzes
DANCOSSE
  Marie-Madeleine born 24 Jun 1680
DANDONNEAU
  Pierre
  Renée
DANTUMA
  Antje Luitjens
  Auke Pieters born Cir 1801 died 30 Aug 1818
  Gortje Pieters born Cir 1804
  Grietje Roelofs
  Hille Pieters
  Janke Pieters
  Jeltje Eelkes
  Jeltje Luitjens
  Johannes Pieters
  Luitzen Eelkes born 19 Feb 1782 died 30 Jun 1837
  Minne Luitjens
  N.N. died 25 Oct 1823
  Oege Pieters born Cir 1797 died 23 Nov 1817
  Pieter Roelofs born 19 Dec 1772 died 6 Apr 1857
  Roelof Oedzes
  Roelof Pieters born Cir 1799 died 12 May 1822
  Saakje Luitjens
  Tjitske Luitjens
  Wytske Roelofs
  Yke Pieters
DASSEN
  Elizabeth Harms
DAUPLAISE
  Thérèse
DE BAYONNE
  Catherine Madame
DE BOER
  Aaltje
  Aaltje
  Aaltje Douwes born 1761
  Aaltje Willems
  Akke Jans born 1829 died 30 Jul 1891
  Albert Jelmers born 5 Apr 1750 died 11 Jul 1820
  Albert Wierds born 9 Sep 1815 died 1 Oct 1888
  Andries Alberts born Aug 1850
  Annechien
  Antje Alberts born May 1848
  Antje Keimpes
  Antje Melles
  Antje Tjallings born Cir 1788 died 27 Apr 1860
  Arend Alberts born 14 Sep 1861
  Atze
  Auke Roels
  Aukje
  Bareld Rienks
  Baukje born 19 Aug 1912 died 1 Jan 2001
  Baukjen born Cir 1901 died 7 Apr 1909
  Bindert
  Binne Oebeles died 24 Jan 1855
  Carolien
  Douwe
  Eltje Jans born 22 Sep 1807 died 6 Mar 1875
  Fettje Melles
  Fintje Mients
  Fokke
  Foppe Johannes
  Frijke
  Geert Jans
  Gelske born 29 Mar 1898
  Gertje Alberts born 29 Jan 1841 died 3 Feb 1899
  Gjalt Hattums died 7 Dec 1831
  Gooitske born 28 Mar 1905 died Sep 1996
  Grietje
  Grietje born 4 Mar 1899 died 4 Jan 1997
  Grietje
  Halbe
  Halbe
  Halbe Aukes born 23 Mar 1878 died 25 Feb 1953
  Heiletje Roelofs born 1781 died 5 Jan 1813
  Heine
  Hielke
  Hielke
  Hielkje Anna born 1933 died 28 Feb 1935
  Hielkje Anna
  Hielkje Johannes born 11 May 1882
  Hijke Jochems
  Hiltje born 30 May 1891
  Hiltje Sijes born 24 Sep 1780 died 11 Apr 1827
  Hotze born 9 May 1852
  Jan
  Jan Dirks
  Jan Foppes
  Jan Gosses born 23 Nov 1779 died 20 Jun 1851
  Jan Jille born Cir 29 Mar 1904 died 26 Apr 1904
  Jan Jille born 10 Dec 1910 died Cir 25 Sep 1995
  Jan Martens
  Jan Riekels
  Janke born 2 May 1885
  Janke Jans
  Jantje born 24 Apr 1886
  Jantje
  Jantje Jans born 1815 died 6 Dec 1866
  Jelmer Alberts born Oct 1845 died 27 Mar 1906
  Jentje born 5 Apr 1877
  Jentje Hotzes
  Jetske Hendriks
  Jille
  Jille Jitzes
  Jitske born 10 Sep 1813
  Jitze
  Jitze
  Jitze
  Johanna
  Johannes
  Johannes
  Johannes
  Johannes Alberts born Dec 1852
  Johannes Symons born 30 May 1855 died 13 Nov 1921
  Jolanda
  Jouke Alberts born 24 Jun 1838 died 28 Aug 1904
  Keimpe
  Keimpe
  Keimpe Jans
  Keimpe Roel
  Klaas Harings
  Klaas Jan
  M.
  Marten born 1810
  Marten Sakes
  Meindert
  Melle Wierds born 10 Feb 1826 died 1 Apr 1907
  Minke
  Minke Frijke
  Neeltje Roelofs
  Nieske Alberts born 1 Apr 1778 died 20 Apr 1854
  Paulina
  Petrus Alberts
  Petrus Alberts
  Pieter
  Pieter born 18 Jun 1817
  Riemer Alberts born 4 Feb 1855 died 21 Dec 1927
  Rienk born 28 Jan 1872 died 18 May 1946
  Rode Melles
  Roel
  Roel Jilles
  Roorde Melles born 11 Feb 1850 died 3 Apr 1850
  Saakje
  Sake Martens born Cir 1851 died Bef 1927
  Sientje
  Sietske
  Sije Tjerks
  Sjoerdje Barelds
  Sjouke
  Sybren born 1 Jun 1896
  Symon Johannes
  Symon Johannes born 4 Jul 1905 died 15 Jun 1980
  Tjalling Lammerts
  Tjitske born 8 Aug 1898
  Tjitske born 1 May 1882
  Tjitske born 1 Feb 1904 died Cir 1980
  Tjitske
  Trijntje
  Trijntje Alberts born 12 Jan 1836
  Trijntje Melles
  Warner Petrus
  Wierd Alberts born May 1843
  Wierd Melles born 16 Mar 1862 died 26 Nov 1918
  Wierdt Alberts born 1786 died 21 Apr 1854
  Wytske
  Zweitze born 1880 died 4 Dec 1933
DE BREE
  Antje Hendriks born 28 Aug 1835 died 21 Mar 1907
  Hendrik Cornelis
  Jaadtje Jacobs
DE BRUIN
  Femme born 5 Feb 1871 died 7 Mar 1929
  Harmen born 17 Feb 1895 died 7 Mar 1900
  Harmen
  Sjouke born 11 Jun 1898
  Tjitske born 18 Jul 1902
DE GOEIJ
  Adrianus Antonius
  Joyce Louise
  Laura Nicolette
DE GRAAF
  Geertje
  Johannes born 7 Nov 1902
  Martinus born 19 May 1901
  Sjoerd
  Sjoukje born 27 Mar 1900 died 8 May 1900
  Tjeerd Martinus
DE GROOT
  Aukje Jochums chr. 9 Nov 1759 died 26 Jan 1819
  Geele Hendriks born 1792
  Geertje Hendriks born 1796
  Grietje Hendriks born 22 Jun 1794 died 3 Apr 1867
  Grietje Hendriks
  Hendrik Geeles died Bef 1811
  Jenke Meinderts born 2 Jan 1792
  Jitske Binnes
  Jitske Meinerts born 17 Apr 1785
  Jochem Meinderts born 20 Oct 1786
  Klaas
  Lubbertus Abraham
  Meindert Jochems chr. 16 Oct 1746 died 10 Jul 1816
  Michelle
  Nick
DE HAAN
  Aaltje Jans born 1840 died 11 Apr 1916
  Andries born Cir 1895 died Bef 26 Feb 1974
  Antje born 3 Sep 1893
  Baudina Aukes
  Douwe born 1 Mar 1896
  Folkert Hendriks
  Foppe Harmens
  Froukje Pieters
  Gaitske
  Geeltje
  Hendrik born 21 Jan 1889
  Hendrik
  Hendrik Jans
  Hendrik Poppes
  Ieke born 1886
  Jan Hendriks
  Jantje Foppes born 16 May 1868
  Jelle born 28 Nov 1902
  Johannes born 18 Nov 1891 died 2 Mar 1932
  Korneliske born 21 Jun 1890
  Loltje Tjeerds
  Neeltje Meines
  Remmelt Gerrits
  Rinskje
  Sibbeltje
  Sjoerd
  Tjaltje Hendriks born 1797 died 15 Mar 1823
DE HOOP
  Emke Pieters
  Getje Lammerts
  Johannes Pieters
  Pieter Sippes born 18 Mar 1801 died 14 Nov 1868
  Sippe Emkes
  Sippe Pieters born 8 Mar 1838 died 5 Sep 1880
  Tietje Pieters born 1 Feb 1831
  Tjipkjen Ales
  Ymkje Pieters born 12 Aug 1833
  Ytje Pieters born 2 Aug 1836 died 24 Mar 1837
DE JAGER
  Albert Douwes
  Antje Daneils
  IJbeltje Alberts born 1801
  Pieter
DE JONG
  Aaltje born 31 Mar 1902
  Aaltje
  Aaltje born 23 Mar 1861 died 4 Jan 1867
  Aaltje Alberts
  Aaltje Jacobs born 1810
  Aaltje Rommerts born 18 Dec 1871
  Aalze born 1800
  Aalze(n) Gjalts born 1774 died 20 Jan 1832
  Akke Folkerts
  Albert born 1803
  Albertje Scheltes
  Alexander Nelso
  Anne born 17 Apr 1874
  Anneke
  Antje born 21 Jun 1878
  Antje Barelds born 25 Oct 1849
  Antje Geerts born 12 Feb 1859 died 24 Jan 1929
  Antje Hendriks
  Antje Hendriks born 1810
  Antje Klazes born 21 Aug 1823 died 20 Mar 1907
  Antje Sikkes
  Antje Tjeerds born 26 Oct 1827 died 20 Jul 1898
  Attje born 16 Jun 1858 died 7 Jun 1942
  Auke Rommerts born 8 Nov 1868
  Bareld born 5 Jun 1897
  Bareld Barelds born 7 Aug 1824 died 29 Jun 1909
  Bareld Barelds born 31 Dec 1846
  Bauke born 1805
  Bauke Aalzens
  Baukje Gjalts born 5 Oct 1777 died 27 Oct 1849
  Baukje Hessels
  Baukjen born 1808
  Berend born 1 Dec 1855
  Berent Folkerts born 1795
  Bjettje Thijssens
  Bouwe Jurjens
  Dirkje born 9 Jan 1900
  Dirkje born 12 Jan 1879 died 10 Dec 1952
  Doede
  Elske Tjeerds
  Erik
  Fedde born 1804
  Fettje born 1807
  Fokjen Jans
  Fokke
  Fokke Thijsses born Cir 1781 died 16 Mar 1852
  Folkert born 3 May 1880 died 12 Jun 1880
  Folkert born 13 Mar 1882
  Folkert Berends born 29 Dec 1831
  Folkert Gjalts born 1771 died 14 Jan 1823
  Folkert Rommerts born 18 Mar 1870 died 1 Feb 1871
  Folkje born Cir 1898 died 20 Sep 1918
  Folkjen
  Froukje Hendriks born 10 Nov 1855
  Froukjen Durks
  Gauke
  Geeltje
  Geeltje Piebes
  Geert
  Geert born 1804
  Geert Siebes
  Geertje Scheltes
  Geeske Haijes
  Gelske Lamberts
  Gerben Sjoerds
  Gjalt born 3 Oct 1884
  Gjalt born 9 Aug 1886
  Gjalt born 1792
  Gjalt born 1810
  Gjalt Folkerts born 20 Dec 1744 died 17 Aug 1814
  Gjalt Sjoerds
  Gjelt Jochums chr. 27 Dec 1761 died 29 Sep 1826
  Gooitske Scheltes
  Gosse Scheltes
  Grietje born 12 Oct 1863
  Grietje born 5 Oct 1870 died 1936
  Grietje Barelds born 5 Oct 1854 died 23 Apr 1937
  Hans
  Harmen born 1799
  Hart
  Hendrik born 1791
  Hendrik Hendriks
  Hendrik T
  Hendrik Taedes
  Hendrik Wytzes
  Hiltje
  Hiltje born 1800
  Jacob Jans
  Jacobus Johannes
  Jan born 30 Dec 1896
  Jan Alberts
  Jan P
  Jan Scheltes
  Janke born 3 Dec 1894
  Janna
  Jelke
  Jelle Thijsses
  Jeltje
  Jentsje
  Jitse Jitses
  Jitske Jelles born 1782 died 2 Apr 1850
  Jitze Johannes
  Johanna Sjoerds
  Johannes
  Johannes Jitses born 18 Apr 1770 died 2 Jan 1803
  Johannes Johannes born Cir 1803
  Jurjen
  Jurjen Bouwes born 1 Jun 1889 died 6 May 1976
  Jurjen Pieters
  Klaas Hanzes
  Klaas Scheltes
  Klaas Sjoerds
  Klaaske Scheltes
  Lieuwe Jelles
  Linze Klazes
  Ljisbert Hendriks
  Loes
  Maaike
  Melle born Cir 1891 died 28 Sep 1966
  Melle Rommerts born 30 Oct 1874
  Minke born 7 Mar 1864
  Minke born 1794
  Minne Gelts
  N. born Cir 1927 died Cir 1927
  N.
  Nanne Klazes
  Nanne Scheltes
  Neeltje Gjalts born 1781 died 10 Mar 1852
  Pieter Jurjens
  Reinder born 1806
  Rena
  Renske Johannes born 20 Feb 1799
  Rinske
  Rommert Berends born 22 Jul 1829 died Between 1882 and 1929
  Schelte Nannes born 1 Apr 1855
  Sibbeltje born 1804
  Sietske
  Sjoerd Gerbens
  Sjouke Jans born 12 Jun 1865
  Sjouke Paulus born Cir 1790 died 1 May 1866
  Sjouke Scheltes
  Sjoukje
  Sjoukjen born 1808
  Stefan Dictus Bareld
  Taede Hendriks

Visit our sponsors PlanetCharters.com Adventure Vacations  |  Bass Fishing  |  Sky Diving  |  Hot Air Balloon Rides  |  White Water Rafting  |  Deer Hunting  |  Bird Watching  |  Trout Fishing  |  Bus Tours  |  Deep Sea Fishing  |  Whale Watching  |  Boat Charters  |  Crappie Fishing  |  Walleye Fishing

No Surname, A, B, C, [D], E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[DALEMANS-DE JONG], DE JONG-DOUMA, DOUMA-DYKMAN

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

This Web Site was Created 18 Sep 2004 with Legacy 5.0 from Millennia